Noter

Beløp i hele 1000
Mor
           
Konsern
     
…..2011
..
…….2010
….
 
Note
..
…..2011
..
…….2010
       
Eiendeler
           
       
Anleggsmidler
           
                     
       
Immaterielle eiendeler
           
23 586
 
20 477
 
Utsatt skattefordel
11
 
32 063
 
32 063
 
-
 
-
 
Konsesjoner, pantenter, varemerker m.v.
6
 
2 419
 
2 409
 
-
 
-
 
Goodwill
6
 
1 990
 
2 791
 
23 586
 
20 477
 
Sum immaterielle eiendeler
   
36 471
 
37 263
 
                     
       
Varige driftsmidler
           
4 163
 
4 163
 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
6, 13
 
352 069
 
355 038
 
-
 
-
 
Maskiner og anlegg
6, 13
 
-
 
17 000
 
-
 
-
 
Anlegg under utførelse
6, 13
 
4 789
 
1 156
 
14 649
 
15 944
 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l
6
 
36 536
 
36 868
 
18 812
 
20 107
 
Sum varige driftsmidler
   
393 394
 
410 062
 
                     
       
Finansielle anleggsmidler
           
124 061
 
256 683
 
Investeringer i datterselskap
7
 
-
 
-
 
2 919
 
3 091
 
Investeringer i tilknyttet selskap
7
 
7 059
 
6 629
 
141 606
 
141 596
 
Investeringer i aksjer og andeler
8
 
142 314
 
142 304
 
47
 
98
 
Langsiktige fordringer
4
 
47
 
99
 
38 468
 
45 712
 
Pensjonsmidler
5
 
38 468
 
47 743
 
307 101
 
447 180
 
Sum finansielle anleggsmidler
   
187 888
 
196 775
 
                     
349 500
 
487 765
 
Sum anleggsmidler
   
617 753
 
644 100
 
                     
       
Omløpsmidler
           
-
 
-
 
Varer
3
 
-
 
3 121
 
       
Fordringer
           
180
 
4
 
Kundefordringer
   
107 722
 
108 986
 
135 821
 
157 321
 
Andre fordringer
9, 15
 
28 746
 
27 768
 
136 001
 
157 325
 
Sum fordringer
   
136 468
 
136 754
 
                     
       
Investeringer
           
11 434
 
-
 
Markedsbaserte aksjer
8
 
11 434
 
18 067
 
11 434
 
-
 
Sum investeringer
   
11 434
 
18 067
 
                     
83 313
 
65 331
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende
9, 15
 
103 543
 
98 331
 
230 748
 
222 656
 
Sum omløpsmidler
   
251 445
 
256 272
 
                     
580 248
 
710 421
 
Sum eiendeler
   
869 198
 
900 372
 
                     
       
Egenkapital og gjeld
           
       
Egenkapital
           
                     
       
Innskutt egenkapital
           
24 064
 
24 064
 
Aksjekapital
12
 
24 064
 
24 064
 
-193
 
-193
 
Egne aksjer (pålydende)
12
 
-193
 
-193
 
23 871
 
23 871
 
Sum innskutt egenkapital
   
23 871
 
23 871
 
                     
       
Opptjent egenkapital
           
3 184
 
2 358
 
Fond for vurderingsforskjeller
12
 
4 632
 
3 205
 
114 325
 
76 568
 
Annen egenkapital
12
 
91 875
 
89 272
 
117 509
 
78 926
 
Sum opptjent egenkapital
   
96 507
 
92 477
 
                     
-
 
-
 
Minoritetsinteresser
12
 
372
 
1 255
 
                     
141 380
 
102 797
 
Sum egenkapital
   
120 749
 
117 602
 
                     
       
Gjeld
           
       
Avsetning for forpliktelser
           
21 095
 
22 257
 
Pensjonsforpliktelser
5
 
24 380
 
35 360
 
21 095
 
22 257
 
Sum avsetning for forpliktelser
   
24 380
 
35 360
 
                     
       
Annen langsiktig gjeld
           
-
 
-
 
Gjeld til kredittinstitusjoner
10, 13
 
537 820
 
554 320
 
235 000
 
235 000
 
Gjeld til selskap i samme konsern
9
 
-
 
-
 
21 050
 
14 400
 
Øvrig langsiktig gjeld
9
 
-
 
-
 
256 050
 
249 400
 
Sum annen langsiktig gjeld
   
537 820
 
554 320
 
                     
       
Kortsiktig gjeld
           
-
 
-
 
Gjeld til kredittinstitusjoner
13
 
9 000
 
9 000
 
891
 
1 027
 
Leverandørgjeld
9
 
37 590
 
47 050
 
1 824
 
1 515
 
Skyldige offentlige avgifter
   
26 275
 
27 089
 
9 625
 
-
 
Utbytte
12
 
10 056
 
143
 
149 382
 
333 425
 
Annen kortsiktig gjeld
9/15/18
 
103 327
 
109 808
 
161 722
 
335 967
 
Sum kortsiktig gjeld
   
186 249
 
193 090
 
                     
438 867
 
607 624
 
Sum gjeld
   
748 449
 
782 770
 
                     
580 248
 
710 421
 
Sum egenkapital og gjeld
   
869 198
 
900 372
 
                     
       
Oslo, 20. april 2012
           
                     
       
Jens P. Heyerdahl d.y.
           
       
Styrets leder
           
                     
Stein Aabø
     
Tore Asphjell
   
Ragnar Horn
     
                     
Finn M. Jebsen
     
Jan Lindh
   
Kjellbjørg Lunde
     
                     
Anne Lise Meyer
 
Erik de Mora
   
Torstein I. Tvenge
 
                     
       
Tore Stangebye
           
       
Konsernsjef
           
NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
 
Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2009. Års – og konsernregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.
 
Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
 
   
Konsolideringsprinsipper
 
Konsoliderte selskap
 
Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet.
 
   
Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp.
 
   
Eliminering av interne transaksjoner
 
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
 
   
Eliminering av eierandeler i datterselskap
 
Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.
 
   
Minoritetsinteresse
 
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.
 
   
Behandling av tilknyttede selskap
 
Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.
 
   
Behandling av felleskontrollert virksomhet
 
Felleskontrollert virksomhet er selskap hvor konsernet har en felles kontroll, etablert ved en avtale som krever enstemmighet i strategiske driftsmessige og finansielle beslutninger. Felleskontrollerte selskaper er i konsernregnskapet proporsjonelt konsolidert linje for linje i resultatregnskapet og balansen.
 
   
Generelle prinsipper
 
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.
 
   
Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.
 
   
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter
 
   
Inntektsføringstidspunkt
 
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket returer, merverdiavgift, rabatter, provisjoner og fakturerte fraktkostnader.
 
   
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
 
   
Varige driftsmidler
 
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.
 
   
Avskrivninger
 
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
 
   
Fordringer
 
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
 
   
Varelager og varekostnad
 
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn – først ut” – prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt.
 
   
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
 
Konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.
 
   
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.
 
   
Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.
 
   
Finansielle eiendeler
 
Markedsbaserte obligasjoner vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. Ikke markedsbaserte aksjer klassifisert som omløpsmidler, vurderes til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi for porteføljen sett under ett.
 
   
Investering i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien av investeringen er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives investeringen ned til virkelig verdi.
 
   
Utsatt skatt og skattekostnad
 
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for eventuelle feil i tidligere års beregninger.
 
   
Kontantstrømoppstilling
 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
 
NOTE 2
DRIFTSINNTEKTER
 
Konsern
 
……..2011
……..
……..2010
……..
Løssalgsinntekter
 
545 089
 
551 255
 
Annonsesalgsinntekter
 
326 101
 
300 801
 
Trykkeriinntekter
 
9 533
 
50 522
 
Husleieinntekter
 
48 807
 
49 365
 
Andre driftsinntekter
 
18 784
 
39 624
 
Sum inntekter
 
948 315
 
991 567
 
NOTE 3
VARER
 
         
Konsern
 
……..2011
……..2010
……..Endring
Råvarer til anskaffelseskost
-
3 121
-3 121
NOTE 4
FORDRINGER
       
Balanseført verdi av fordringer med forfall
         
senere enn ett år for mor og konsern:
 
...…...Mor
........Konsern
Øvrige langsiktige fordringer
 
……...2011
…….2010
……..2011
…….2010
   
47
98
47
99
NOTE 5
LØNNSKOSTNADER/ ANTALL ANSATTE/ GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/ PENSJONER MM.
       
   
………...Mor
……...…Konsern
Lønnskostnader mm.
………….....2011
…………...2010
………..…..2011
…………....2010.
Lønninger
19 381
17 129
227 273
272 326
Arbeidsgiveravgift
 
3 445
2 348
35 383
37 098
Pensjonskostnader
 
2 444
3 061
18 222
34 667
Andre ytelser
 
1 203
1 307
3 098
4 229
Viderebelastning av lønnskostnader
 
-11 036
-9 289
-11 036
-16 137
Lønnskostnader
 
15 439
14 558
272 942
332 186
           
Gjennomsnittlig antall årsverk
 
17
17
291
367
           
Godtgjørelser
     
Daglig leder
Styret
Lønn og øvrige avgiftspliktige ytelser
     
1 998
986
Pensjonskostnader
     
162
 
Annen godtgjørelse
     
151
 
           
Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsording og kan fratre med pensjon ved fylte 67 år.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.
           
           
Revisor
     
Mor
Konsern
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:
………....…….01.01 - 31.12
Lovpålagt revisjon
     
656
1 725
Andre attestasjonstjenester
     
9
246
Skatterådgivning
     
40
116
Andre tjenester
     
40
247
Sum eks MVA
     
745
2 333
           
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
         
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
           
Ved innskuddsplan
         
Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.
           
Ved ytelsesplan
         
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordningen. Ordningen er ufondert.
           
Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning
         
Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene 2011-2015).
           
Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning
         
Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2011 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for 2011. Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i 2011.
           
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
         
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 om pensjonskostnader. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 456 personer. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 543 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Konsernets pensjonsordning var tidligere organisert i Dagbladets Pensjonskasse. Fra 2010 forvaltes midlene av Vital Forsikring.
           
Pensjonskostnad
 
………....Mor
……..…...Konsern
   
2011
2010
2011
2010
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
11 223
13 377
15 532
20 184
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
15 218
15 950
18 454
22 236
Avkastning på pensjonsmidler
 
-17 637
-19 489
-20 839
-25 134
Adminstrasjonskostnader
 
1 544
523
1 899
523
Resultatføring ved avkorting
 
-
-
-466
-
Resultatført virkning av planendring
 
-659
711
-1 326
8 805
Periodisert arbeidsgiveravgift
 
1 459
1 461
-
-
Resultatført virkning av estimatavvik
 
1 020
721
1 068
1 152
Netto pensjonskostnad *
 
12 169
13 254
14 321
27 766
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
En vesentlig andel av pensjonskostnadene er overført til AS Dagbladet og er ikke resultatført i Berner Gruppen AS.
Pensjonskostnaden i konsernet består av Berner Gruppen AS, AS Dagbladet, Citypassagen AS, DB Medialab AS, Publish Lab AS og AS Dagblad-Trykk. Øvrige selskaper i konsernet innførte OTP fra 01.07.06 slik at alle selskapene i konsernet oppfyller lovkravet om obligatorisk tjenestepensjon.
           
           
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
   
Mor
 
2011
2010
   
Sikret ordning
Usikret ordning
Sikret ordning
Usikret ordning
Beregnede pensjonsforpliktelser
 
342 011
22 130
363 271
25 810
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
 
-339 869
-
-352 965
-
Aga av netto pensjonsforpliktelse
 
302
-
1 453
-
Ikke resultatført virkning av planendring
 
-1 208
-
-1 830
-
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
 
-39 703
-1 035
-55 640
-3 554
Netto pensjonsforpliktelser *
 
-38 468
21 095
-45 712
22 257
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
Økonomiske forutsetninger:
         
Diskonteringsrente
 
3,80 %
 
4,60 %
 
Forventet lønnsregulering
 
3,00 %
 
3,50 %
 
Forventet pensjonsøkning
 
0,10 %
 
1,30 %
 
Forventet G-regulering
 
3,25 %
 
3,75 %
 
Forventet avkastning på fondsmidler
 
4,10 %
 
5,40 %
 
           
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.
           
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
Konsern
 
2011
2010
   
Sikret Ordning
Usikret Ordning
Sikret Ordning
Usikret Ordning
Beregnede pensjonsforpliktelser
 
367 540
26 104
479 986
36 293
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
 
-365 487
-
-456 779
566
Aga av netto pensjonsforpliktelse
 
381
-583
3 271
-
Ikke resultatført virkning av planendring
 
-1 208
-
-1 830
-
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
 
-39 884
-950
-66 785
-7 106
Netto pensjonsforpliktelser *
 
-38 658
24 571
-42 137
29 753
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
Herav netto pensjonsmidler
 
38 468
 
47 744
 
Herav netto pensjonsforpliktelser
 
24 380
 
35 360
 
           
Økonomiske forutsetninger:
         
Diskonteringsrente
 
3,80 %
 
4,60 %
 
Forventet lønnsregulering
 
3,00 %
 
3,50 %
 
Forventet pensjonsøkning
 
0,10 %
 
1,30 %
 
Forventet G-regulering
 
3,25 %
 
3,75 %
 
Forventet avkastning på fondsmidler
 
4,10 %
 
5,40 %
 
           
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.
NOTE 6
 
VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIDENDELER
             
…………………………………………………………………………………….…………………..
           
   
Kontormaskiner og annet utstyr
Aktiverte innredningskostnader
……..Bolig og hytter
2011
2010
     
Mor
                 
Anskaffelseskost 01.01
 
5 861
16 022
4 163
26 046
25 536
     
Tilgang til anskaffelseskost
 
741
339
-
1 080
510
     
Avgang til anskaffelseskost
 
-
-
-
-
-
     
Anskaffelseskost 31.12
 
6 602
16 361
4 163
27 126
26 046
     
                   
- Avgang akkumulerte avskrivninger
 
-
-
-
-
-
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
 
2 473
5 843
-
8 316
5 941
     
Balanseført verdi pr. 31.12
 
4 129
10 518
4 163
18 812
20 107
     
                   
Årets avskrivninger
 
685
1 690
-
2 375
2 182
     
Økonomisk levetid
 
Inntil 5 år
Inntil 10 år
           
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Ingen
         
                   
   
Anlegg under utførelse
Tomter, bygn.
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inv, kont.mask.
Konsesjoner, patenter, varemerker m.v.
…..Goodwill
……..…..2011
……..….2010.
                   
Konsern
 
SUM
SUM
           
Anskaffelseskost 01.01
 
1 156
479 977
409 651
422 974
2 409
13 552
1 329 718
1 322 609
Tilgang til anskaffelseskost
 
3 633
2 974
-
9 161
10
-
12 145
7 109
Avgang til anskaffelseskost
 
-
-
-409 651
-31
-
-
-409 682
-
Anskaffelseskost 31.12
 
4 789
482 951
-
432 104
2 419
13 552
932 181
1 329 718
                   
Avskrivninger og nedskrivninger 01.01
 
-
124 939
392 651
386 106
-
10 761
914 457
826 650
+ Tilgang akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
 
-
5 943
 
9 463
-
-
15 406
87 807
- Avgang akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
 
-
-
-392 651
-
-
-
-392 651
-
Akkumulerte avskrivninger/nedksrivninger 31.12
 
-
130 882
-
395 569
 
11 562
538 013
914 457
Balanseført verdi pr. 31.12
 
4 789
352 069
-
36 536
2 419
1 990
397 803
415 262
                   
- herav gjenværende oppskrivning
             
3 272
3 272
                   
Årets avskrivninger
 
-
5 943
-
9 463
-
801
16 207
34 038
Årets nedskrivinger
 
-
-
-
-
-
-
-
53 769
                   
Økonomisk levetid
 
Inntil 50 år
Inntil 50 år
Inntil 20 år
Inntil 5 år
 
Inntil 10 år
   
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Ingen
Lineær
   
NOTE 7
DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
               
………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mor
                 
Datterselskap
AS Dagbladet
AS Dagblad-Trykk
Berner New Media AS
Citypassagen AS
DB Medialab AS
Oslo Ridehus AS
Publish Lab AS
   
Formelle opplysninger
                 
Forretningskontor
Oslo
Lørenskog
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
   
Eierandel
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,00 %
100,0 %
100 %
   
Andel av stemmeberettiget kapital
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,00 %
100,0 %
100 %
   
                   
Aksjer i AS Dagblad-Trykk nedskrevet med 40 mkr i 2009 og ytterliggere 22 mkr i 2010. Beløpene er presentert som nedskrivning av finansielle eiendeler i resultatregnskapet.
   
Bokført verdi av aksjer i AS Dagblad-Trykk er kr 0 pr. 31.12.11. Selskapet er besluttet fusjonert inn i Berner Gruppen AS i 2012.
   
                   
Tilknyttet selskap
Avisretur AS
               
Formelle opplysninger
                 
Anskaffelsestidspunkt
1 988
               
Forretningskontor
Oslo
               
Eierandel
0
               
Stemmeandel
49,9 %
               
Avvikende regnskapsår
Nei
               
                   
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet
                 
Anskaffelseskost
735
               
Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)
735
               
Goodwill
-
               
                   
Opplysninger relatert til årets tall
                 
Inngående balanse 01.01.
3 091
               
Tilgang i året
-
               
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap
825
               
Egenkapitaltransaksjoner
-997
               
Utgående balanse 31.12.
2 919
               
                   
Konsern
                 
Selskap
Start Network AS
Avisretur AS
Hyper Interaktiv AS
Sumx
         
Formelle opplysninger
                 
Anskaffelsestidspunkt
2000-04
1 988
2 008
           
Forretningskontor
Oslo
Oslo
Oslo
           
Eierandel
50,0 %
49,9 %
34,0 %
           
Stemmeandel
50,0 %
49,9 %
34,0 %
           
Avvikende regnskapsår
Nei
Nei
Nei
           
                   
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)
1 060
735
5 462
7 257
         
Anskaffelseskost
568
735
1 082
2 384
         
Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)
-
-
4 168
4 168
         
Goodwill
                 
                   
Opplysninger relatert til årets tall
                 
Inngående balanse 01.01.
 
3 091
3 538
6 629
         
Tilgang i året
 
-
-
-
         
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap
 
825
602
1 427
         
Egenkapitaltransaksjoner
 
-997
 
-997
         
Utgående balanse 31.12.
 
2 919
4 140
7 059
         
                   
Start Network AS er regnskapsført etter bruttometoden. Andel av resultatet og balanseposter er inkorporert for hver enkelt linje i oppstillingene.
         
NOTE 8
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP MM.
       
Mor
 
Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Markedsverdi
Omløpsmidler:
         
Markedsbaserte aksjer
   
22 852
11 434
11 434
           
Anleggsmidler:
         
Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) *
 
18,4 %
140 266
140 266
 
Øvrige aksjer
   
1 340
1 340
 
     
164 458
153 040
 
* Berner Gruppen AS eier 18,4 % av aksjene i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS (NHST). Aksjene ble i 2008 reklassifisert fra omløpsmidler til anleggsmidler.
           
Konsern
 
Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Markedsverdi
Omløpsmidler:
         
Markedsbaserte aksjer
   
22 852
11 434
11 434
           
Anleggsmidler:
         
Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) **
 
18,4 %
140 266
140 266
 
Øvrige aksjer
   
3 226
2 048
 
     
166 344
153 749
 
** Konsernets aksjer i NHST er stilt som sikkerhet for Berner Gruppen AS' kassekreditt i DNB pr 31.12.2011.
NOTE 9
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.
       
 
Andre kortsiktige fordringer
……..
Langsiktige fordringer
Mor
……... 2011
….... 2010
………
..……. 2011
……..2010
Foretak i samme konsern
46 315
156 297
 
-
-
Konsernkontoordning
87 239
280
 
-
-
Sum
133 554
156 577
 
-
-
           
       
 
 
 
Annen kortsiktig gjeld
 
Øvrig langsiktig gjeld
Mor
……... 2011
….... 2010
………
..……. 2011
……..2010
Foretak i samme konsern
9 166
11 175
 
235 000
235 000
Konsernkontoordning
137 287
296 390
 
-
-
Sum
146 453
307 565
 
235 000
235 000
           
Øvrig langsiktig gjeld er knyttet til lån fra Citypassagen som ble tatt opp i januar 2010 og har en løpetid på 5 år fra tidspunkt for opptak. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR + 3,50 %.
NOTE 10
GJELD
         
Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
       
 
Mor
 
Konsern
 
 
……..2011
…….. 2010
 
……..2011
…….. 2010
 
Gjeld til kredittinstitusjoner
-
-
 
537 820
554 320
 
Øvrig langsiktig gjeld
21 050
14 400
 
-
-
 
Sum
21 050
14 400
 
537 820
554 320
 
             
Gjennomsnittlig rente
     
5,28 %
   
             
Avdragsstruktur
           
For lån på 457,5 mkr; 15 kvartalsvise avdrag à 3,125 mkr. Første gang 15.04.11.
           
For lån på 80,3 mkr; 1 mkr pr kvartal. Første gang 25.11.10.
           
 
Konsernet har covenants krav knyttet til langsiktige lån og kassekredittavtalen. Langsiktig lån i Citypassagen på 457,5 mkr har krav om loan-to-value i Citypassagen på maks 85 %. Fra 31.12.2013 er kravet maks 80 %. Det er også knyttet krav til rentedekningrad i Citypassagen på min. 1,20. Fra 31.12.11 er dette kravet 1,25, mens det er 1,4 fra 31.12.13.
Kassekredittavtale mellom Berner Gruppen og DNB med maksimal ramme på 25 mkr har krav om EBITDA for konsernet på minimum 40 mkr. Kassekreditten er ikke benyttet pr 31.12.11.
             
Konsern
           
Konsernet har i 2010 tatt opp lån på 457,5 mkr, fordelt på 62,5 mkr i DNB Bank og 395 mkr i DNB Næringskreditt. Begge lånene har flytende renter.
For å sikre seg mot eksponering knyttet til fremtidige endringer i renten har konsernet inngått rentebytteavtaler på 400 mkr som byttes fra flytende til fast rente. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene utgjør 51,0 mkr pr. 31.12.11. Denne verdien amortiseres over rentebytteavtalenes levetid. Mottatte og betalte renter på rentebytteavtalene resultatføres i takt med rentene på lånet.
             
Rentebytteavtaler (SWAP)
           
 
Beløp
Varighet
 
Rente
   
Rentebytteavtale 1
100 000
03.03.08-28.03.18
 
5,19%
   
Rentebytteavtale 2
100 000
05.08.08-06.08.18
 
5,63%
   
Rentebytteavtale 3
200 000
26.02.08-28.03.18
 
5,15%
   
             
Morselskap
           
Av konsernets totale låneopptak har Berner Gruppen 235 mkr i form av et langsiktig, flytende rente lån fra datterselskapet Citypassagen. Samtlige rentebytteavtaler for 400 mkr er gjort i Berner Gruppen. En andel av rentebytteavtalene tilsvarende lånet inngår i et sikringsforhold. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene som ikke regnskapsføres utgjør 31,0 mkr.
Mottatte og betalte renter på 235 mkr av rentebytteavtalene på 400 mkr resultatføres i takt med rentene på lånet. For den delen (165 mkr) av rentebytteavtalene som ikke inngår i sikringsrelasjonen, resultatføres mottatte og betalte renter løpende med tilhørende balanseføring.
Verdiendring knyttet til rentebytteavtalene som ikke inngår i sikringsrelasjon utgjør negativt 6,6 mkr og føres som finanskostnad over resultatet.
NOTE 11
SKATT
         
   
………….Mor
…………..Konsern
kk
 
………………….
…………...2011
……………..2010
…………...2011
……………..2010
 
Betalbar skatt fremkommer slik:
ølkjsdfa asd
         
Ordinært resultat før skattekostnad
 
3 979
-78 178
     
Permanente forskjeller
 
-72 233
60 391
     
Endring midlertidige forskjeller
 
-43 538
33 082
     
Grunnlag betalbar skatt på årets resultat
 
-111 792
15 296
     
             
Skatt 28%
 
-
4 283
     
Anvendelse av fremførbart underskudd
 
-
-4 283
     
Betalbar skatt på årets resultat
 
-
-
     
             
Årets skattekostnad fremkommer slik:
           
Brutto endring utsatt skatt-/skattefordel
 
-8 411
-11 980
-
-12 151
 
Årets totale skattekostnad
 
-8 411
-11 980
-
-12 151
 
             
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
 
2011
2010
2011
2010
 
Betalbar skatt på årets resultat
 
-
-
-
-
 
Sum betalbar skatt
 
-
-
-
-
 
             
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:
         
Anleggsmidler
 
5 076
5 145
-28 580
-27 752
 
Omløpsmidler
 
-
-
-14 154
-2 472
 
Kortsiktig gjeld
 
-
-56 368
13 946
-15 519
 
Langsiktig gjeld
 
-3 677
9 055
-6 024
-16 317
 
Underskudd til fremføring
 
-285 096
-146 485
-306 882
-218 325
 
Sum midlertidige forskjeller
 
-283 697
-188 653
-341 694
-280 385
 
             
Midlertidige forskjeller som ikke balanseføres
 
199 461
115 520
227 179
165 877
 
Grunnlag utsatt skattefordel i balansen
 
-84 236
-73 133
-114 515
-114 509
 
             
Utsatt skattefordel i balansen pr 31.12
 
-23 586
-20 477
-32 063
-32 063
 
             
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
 
2011
2010
2011
2010
 
Forventet skatt etter nominell skattesats (28%)
 
1 114
-21 890
3 898
-9 857
 
Skatteeffekt av permanente forskjeller
 
-20 225
16 909
13 267
249
 
Utsatt skatt av midlertidige forskjeller som ikke balanseføres
-
-7 000
-17165
-2 542
 
Opptak av ikke tidligere balanseført utsatt skattefordel
 
10 699
-
-
-
 
Skattekostnad
 
-8 411
-11 980
-
-12 151
 
Effektiv skattesats (skattekostnad/resultat før skatt)
 
-211,4 %
15,3 %
     
NOTE 12
EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
           
Mor
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Fond for
Vurderings-
forskjeller
Annen egenkapital
………….Sum
               
Egenkapital 31.12.2010
 
24 064
-193
2 358
76 567
102 797
 
Årets endring i egenkapital:
             
Årsresultat
     
825
11 565
12 390
 
Fusjon med datterselskap
       
35 818
35 818
 
Utbytte
       
-9 625
-9 625
 
Egenkapital 31.12.2011
 
24 064
-193
3 184
114 325
141 380
 
               
Beholdning av egne aksjer utgjør 9 661 aksjer pr. 31.12.11
 
               
Berner Gruppen AS har fusjonert inn det heleide datterselskapet DB-Invest AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.11. Fusjonen er gjennomført med konsernkontinuitet uten vedrlag, jfr. NRS 9.
               
Aksjekapital og aksjonærinformasjon:
             
Aksjekapitalen i Berner Gruppen AS pr. 31.12.11 består av følgende aksjeklasser:
   
               
 
Antall
Pålydende
Balanseført
       
Ordinær aksjekapital
744 870
20
14 897 400
       
Preferanseaksjekapital
458 325
20
9 166 500
       
Sum
1 203 195
20
24 063 900
       
               
Preferanseaksjene skal i tilfelle av selskapets oppløsning gis fortrinnsvis dekning for sine kapitalbeløp.
Alle aksjene har lik stemmerett, dog kan ingen utøve stemmerett på egne eller andres vegne for mer enn 10 % av representerte aksjer på generalforsamlingen.
               
Eierstruktur:
             
De største aksjonærene i Berner Gruppen AS pr. 31.12.11 var:
     
 
Aksjer
Eierandel
         
Hamang Papirfabrik AS
252 706
21,0 %
         
Furunål kultur AS
186 040
15,5 %
         
Pershing LLC
116 190
9,7 %
         
Fram Media AS
100 861
8,4 %
         
Dagbladets Stiftelse
75 654
6,3 %
         
Lychegården A/S
71 639
6,0 %
         
Bygdin AS
40 000
3,3 %
         
Evenruds Stiftelse
35 270
2,9 %
         
Merete Skavlan
30 121
2,5 %
         
Monique Skavlan Sunderland
27 304
2,3 %
         
Taconic AS
23 557
2,0 %
         
Fram Realinvest AS
20 000
1,7 %
         
Fram Management A/S
20 000
1,7 %
         
Tvenge Eiendom AS
20 000
1,7 %
         
Tvenge Holding AS
20 000
1,7 %
         
Fram Holding AS
20 000
1,7 %
         
Tyin A/S
15 858
1,3 %
         
Norus As
14 357
1,2 %
         
Fjellbakke AS
10 000
0,8 %
         
Sum største
1 099 557
91,4 %
         
Sum øvrige
103 638
8,6 %
         
Totalt antall aksjer
1 203 195
100 %
         
               
Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:
             
Navn
Verv
 
Aksjer
       
Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder
 
2 369
       
Jan Lindh
Styremedlem
 
1
       
Ragar Horn*
Styremedlem
 
30 606
       
Torstein Tvenge**
Styremedlem
 
181 412
       
Stein Aabø
Styremedlem
 
51
       
Tore Asphjell
Styremedlem
 
51
       
Tore Stangebye
Konsernsjef
 
450
       
               
* Aksjene kontrolleres gjennom de heleide selskapene Taconic AS og Oak Management AS.
** Aksjene kontrolleres personlig og gjennom de heleide selskapene Fram Media AS, Tvenge Holding AS, Tvenge Eiendom AS, Fram Realinvest og Fram Management
               
               
Konsern
Aksjekapital
Egne aksjer
Fond for vurderings-forskjeller
Annen egenkapital
Minoritets-interesser
Sum
 
Egenkapital 31.12.10
24 064
-193
3 205
89 272
1 255
117 603
 
Årsresultat
   
1 427
12 229
264
13 920
 
Avgang minoritet
             
Andre endringer
             
Utbytte
     
-9 626
-1 146
-10 772
 
Egenkapital 31.12.11
24 064
-193
4 632
91 875
372
120 749
 
               
Konsernets beholdning av egne aksjer utgjør 9 661 aksjer pr. 31.12.11.
 
NOTE 13
PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR
         
     
….....Mor
…..Konsern
     
……...2011
……...2010
……...2011
……...2010
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
     
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
-
-
537 820
554 320
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
 
-
-
9 000
9 000
Sum
   
-
-
546 820
563 320
             
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Tomter, bygninger ol.
   
-
-
352 069
356 194
Maskiner og anlegg
   
-
-
-
-
Investeringer i aksjer og andeler
   
140 266
140 266
140 266
140 266
Markedsbaserte aksjer
   
-
-
-
-
Sum
   
140 266
140 266
492 335
496 460
NOTE 14
SAMMENSLÅTTE POSTER
     
Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen:
   
 
…….....Mor
…...….Konsern
 
……..…..2011
……….... 2010
……..…..2011
……..….. 2010
Endring i varelager
-
-
3 121
-163
Endring i kundefordringer
-176
-4
1 264
-21 905
Endring i leverandørgjeld
-136
476
-9 459
-20 166
Sum
-312
472
-5 075
-42 233
         
 
…….....Mor
…...….Konsern
 
……..2011
…….. 2010
……..2011
…….. 2010
Endring andre kortsiktige fordringer
2 941
-99 196
-978
26 498
Reklassifisering endring konsernkonto
-
-165 016
-
-
Endring annen kortsiktig gjeld
-4 340
266 048
-6 481
-18 340
Endring skyldig offentlige avgifter
-277
1 514
-814
-2 574
Endring andre tidsavgrensningsposter
1 627
40 782
-3 984
10 345
Sum
-49
44 132
-12 255
15 931
NOTE 15
BANKINNSKUDD, KONTANTER M.V.
               
 
…………………..Mor
………………….Konsern
         
 
……..2011
…….. 2010
……..2011
…….. 2010
         
Bundne midler på skattetrekkskonto
1 113
946
13 496
14 006
         
Bankinnskudd på konsernkonto
82 200
64 385
-
-
         
                   
Konsernkonto - mor
                 
Selskapet administrerer et konsernkontosystem og er representant overfor banken. Selskapet er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til Berner Gruppen AS, og som kortsiktig fordring og gjeld til selskap i samme konsern (se note 9).
NOTE 16
ANNEN FINANSINNTEKT
           
Berner Gruppen AS har i 2011 inntektsført 70,7 mkr i tilbakeføring av konstatert tap på fordring mot AS Dagblad-Trykk. Tilbakeføringen skyldes at AS Dagblad-Trykk har styrket sin egenkapital og betalingsevne gjennom mottak av konsernbidrag fra søsterselskaper.
NOTE 17
GARANTIER - MOR
           
I forbindelse med overføring av eiendommer etter skatteloven § 11-21 fra Berner Gruppen AS til det heleide datterselskapet Citypassagen AS, har Berner Gruppen AS stilt garanti etter § 11-21-7 i forskrift FSFIN 1158 til skatteloven for betaling av deler av den skatt som utløses ved en eventuell fremtidig realisasjon av de overførte eiendommene.
NOTE 18
NEDLEGGELSE AV AS-DAGBLAD-TRYKK
           
I november 2010 ble det vedtatt å legge ned virksomheten i AS Dagblad-Trykk.
Virksomheten opphørte 1. juli 2011. I konsernets regnskap for 2010 ble det resultatført nedskrivninger av anleggsmidler og nedleggelseskostnader på 80,5 mkr.
I forbindelse med dette er det resultatført ytterliggere 16,6 mkr i nedleggelseskostnader i 2011.
Det er besluttet å fusjonere AS Dagblad-Trykk inn i Berner Gruppen AS i 2012.