Styrets årsberetning

Berner Gruppen fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 60,2 mkr i 2011, en nedgang på 16,3 mkr fra 2010. Omsetningen var på 948,3 mkr, en nedgang på 43,2 mkr. Resultatet før skatt endte på 13,9 mkr, en bedring på 61,3 mkr mot 2010.

Følgende preger 2011-resultatet:

  • Fortsatt brukervekst innen digitale medier
  • Nysatsing på magasin og digitale medier
  • Opplagsvekst
  • Effektiviseringstiltak i medieområdet
  • Nedleggelsen av trykkeriet
  • God utvikling i eiendomsvirksomheten


Årsresultat
Konsernets resultat og balanse består av konsoliderte tall for Berner Gruppen AS (morselskapet) med datterselskaper, hvorav AS Dagbladet, DB Medialab AS, AS Dagblad-Trykk og Citypassagen AS er de viktigste. Selskapets forretnings­­kontor er i Oslo.

Driftsinntektene for konsernet ble 948,3 mkr i 2011 mot 991,6 mkr i 2010. Årsresultatet etter skatt ble 13,9 mkr i 2011 mot -35,2 mkr i 2010.

Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger ble 44,0 mkr. De samlede investeringene i varige driftsmidler for konsernet i 2011 var 12,1 mkr. Investeringene er i hovedsak gjort i eiendomsvirksomheten. Medievirksomhetens investeringer vil øke i takt med satsningene innenfor det digitale området. Når byggingen av nytt kontorbygg i Drammensveien 131 blir påbegynt sommeren 2012, øker også investeringene i eiendomsområdet. Likviditetsbeholdning var 103,5 mkr pr. 31.12.2011.

Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 869,2 mkr mot 900,4 mkr året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2011 var 13,9 % sammenlignet med
13,1 % pr. 31.12.2010.

Årsresultatet for morselskapet ble 12,4 mkr i 2011 mot -66,2 mkr i 2010. Det ble i 2010 tatt nedskrivninger på aksjer og fordringer relatert til AS Dagblad-Trykk. Berner Gruppen AS har i 2011 inntektsført 70,7 mkr i tilbakeføring av konstatert tap på fordring mot AS Dagblad-Trykk. Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året 580,2 mkr mot 710,4 mkr i 2010. Egenkapitalen pr. 31.12.2011 var på 141,4 mkr mot 102,8 mkr pr. 31.12.2010. Datterselskapet DB Invest AS ble med virkning fra 1.1.2011 innfusjonert i morselskapet.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultatet for regnskapsåret 2011.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte
Utbyttepolitikken i Berner Gruppen reflekterer ønsket om å ha stabile og langsiktige eiere. Berner Gruppens aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom en kombinasjon av utbytte og kursstigning. Berner Gruppen har ikke utbetalt utbytte de tre siste år. Styret mener nå at økonomien er i så god stand at det foreslås utbytteutbetaling med kr 8 pr aksje.

Avis
Dagbladet hadde i 2011 en positiv opplagsutvikling og tok markedsandeler fra VG. Totalmarkedet for aviser falt også i 2011. Totalmarkedet for norske aviser på hverdager gikk ned med 3,1 %, mens løssalgsmarkedet gikk ned med 6,7 %. Opplaget til Dagbladet økte med 0,9 %.

Bransjen har de siste årene opplevd at antall lesere pr. avis synker. Dagbladet er landets tredje mest leste avis og hadde i gjennomsnitt 376.000 daglige lesere i 2011. Dette utgjorde en nedgang på 55.000 lesere fra 2010.

Dagbladets lesere er attraktive for annonsørene. Leserundersøkelser viser at leserne er samfunnsengasjerte, er moderne, har høy utdannelse og høy husstandsinntekt.

I 2011 ble annonseomsetningen i avisa 200,1 mkr mot 197,8 i 2010. Det nye magasinet God Torsdag ble lansert i juni.

I november 2011 ble John Arne Markussen ansatt som sjefredaktør i Dagbladet etter Lars Helle.


Nye medier
Nettbruken er fortsatt i vekst. I følge Norsk Internett Panel hadde Dagbladet.no i 2011 gjennomsnittlig 765.000 daglige lesere over 12 år.

Dagbladet.no satset i 2011 videre på kjernen i nyhetsvirksomheten - nyheter, sport og underholdning. Dette ga en vekst i daglige unike brukere på totalt 12 %. Forsiden hadde i gjennomsnitt en økning på 15 % daglige unike brukere målt mot 2010. Økningen for nyhetsseksjonen var 15 % på ukentlige visninger.

DB Medialab har fokus på satsninger og vekst innenfor betalt digitalt innhold og lanserte i 2011 sin lesebrett-utgave.

Dagbladet Mobil er Norges nest største nyhetstjeneste på mobil og gikk fra 77.000 daglige unike brukere i 2010 til 134.000 i 2011, - en økning på 73 %.

DB Medialab AS eier 50 % av selskapet Start Network AS, som driver underholdningsnettstedet Start.no. DB Medialab AS eier også 34 % av det digitale kommunikasjonshuset Hyper Interaktiv AS som i 2011 opplevde omsetningsvekst. Selskapets posisjon i markedet har styrket seg.

Omsetningen i DB Medialab AS var i 2011 134,7 mkr, en vekst på 3,5 mkr. Annonseomsetningen i selskapet økte med 18,9 mkr.

Berner New Media AS hadde i 2011 ansvar for Berner Gruppens digitale forretningsutvikling utenfor nettavisen.


Trykkeri
Det har lenge vært overkapasitet i trykkerimarkedet på Østlandet. Berner Gruppen vedtok derfor i 2010 å legge ned trykkerivirksomheten. Driften ved AS Dagblad-Trykk opphørte 30.06.2011.

Det ble arbeidet aktivt med å tilrettelegge for at tidligere medarbeidere (49 ansatte) i AS Dagblad-Trykk skulle komme over i annet arbeid, noe som lyktes for de aller fleste.


Eiendom
Eiendomsvirksomheten er organisert i selskapet Citypassagen AS, og datterselskapet Oslo Ridehus AS. Konsernets eiendomsmasse består av ca 21.000 m2 i Akersgata og Pilestredet i Oslo, trykkeritomten på Lørenskog på ca 45 dekar og med 12.000 m2 industribygg og Drammensveien 131. Det ble i 2011 inngått leiekontrakt med Yara og byggingen av nytt kontorbygg i Drammensveien 131 starter sommeren 2012. Det er også igangsatt arbeid med ny utnyttelse av bygget på Lørenskog etter at trykkerivirksomheten ble avviklet sommeren 2011.

Utleiegraden i Akersgata/Pilestredet var ved årsskiftet tilnærmet 100 %, og vektet gjenværende leietid for utleiearealene er ca 6 år.

Samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter for 2011 utgjør ca 50 mkr hvorav ca 45 mkr fra eksterne leietakere. Hensyntatt leien fra Yara, som løper fra mai 2014, utgjør samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter ca 80 mkr.


Finansielle investeringer
DB-Invest AS ble med virkning fra 1.1.2011 innfusjonert i morselskapet. Balanseført verdi av finansporteføljen var ved utløpet av året 153,7 mkr. Av dette utgjør aksjene i NHST Media Group 140,3 mkr som tilsvarer en eierandel på 18,4 %. Porteføljen består ellers av norske og utenlandske aksjer og fond.


Personal og organisasjon
Det registrerte sykefraværet i konsernet i 2011 var på 3,5 % mot 5,9 % i 2010. Konsernet vil gjennom ledelsesfokus, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten fokusere på å holde sykefraværet lavt. Bedriftshelsetjenesten er organisert utenfor huset. Sykefraværet i morselskapet var 5 %.                                                                       

Arbeidsmiljøutvalgene har regelmessig avholdt møter i 2011. En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene og løsninger er forelagt de berørte avdelinger.


Bedriftskultur
Berner Gruppen er tuftet på Dagbladets historie som uavhengig, radikal, riksdekkende og massespredt avis. Konsernets verdigrunnlag bygger på medievirksomhetens rolle som samfunnsaktør i vårt demokrati, der ytringsfrihet og informasjonsfrihet er grunnleggende verdier. Berner Gruppens bedriftskultur skal være åpen, ærlig, raus og preget av lagspill og fellesskap som grunnlag for individuell utfoldelse.


Likestilling
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets ansatte er 36,0 % kvinner. Kvinneandelen i styret utgjør 20 %. Konsernet ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinner, og ved nyansettelser oppfordres spesielt kvinner til å søke.

Berner Gruppen diskriminerer ikke ansatte eller andre som følge av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, funksjonshemming eller livssyn, jf. diskrimineringsloven § 1. Berner Gruppen har som mål å fremme likestilling, likeverd og mangfold.

Ytre miljø
Berner Gruppen AS’ systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er godkjent, og følger de lover, regler og forskrifter som gjelder for dette. Gjennom selskapet Avisretur AS håndteres innsamling, opptelling og avhending av usolgte aviser. Returavisene er en ressurs som gjenvinnes og blir solgt for gjenbruk i papirproduksjon.

Gjeld og kapitalforhold
Ved utgangen av 2011 var rentebærende gjeld 546,8 mkr, mot 563,3 mkr ved utgangen av 2010. Konsernet er eksponert for fluktuasjoner i kontantstrømmen som følge av endringer i rentenivået. For 400 mkr av gjelden er det inngått fastrenteavtaler med forfall i 2018. Det er i 2011 inngått ny byggelånsavtale for oppføring av kontorbygget i Drammensveien 131.

Bokført egenkapitalandel var ved årets slutt 13,9 %, mens verdijustert egenkapitalandel var 52,8 %. Dette anses som tilfredsstillende.

Finansiell risiko
Konsernet er ikke vesentlig eksponert for valutarisiko siden inntekter og kostnader hovedsakelig er i norske kroner.

Konsernet har lav kredittrisiko i sin kundeportefølje. Hoveddelen av annonse­omsetningen går gjennom formidlingsbyråer som har innbetalt et depositum som sikkerhet for selskapets fordringer. Løssalgsomsetningen er spredt på 8 - 9 000 forhandlere, avhengig av dag, som hver for seg står for en liten del av omsetningen.

Framtidsutsikter
Utviklingen for mediebransjen er stadig utfordrende. Selv om papiravisa i 2011 har opplevd en viss opplagsøkning forventer vi et fortsatt krevende opplagsmarked.

For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende tempo. Innen det digitale området arbeides det med stadig nye prosjekter for innholdsdistribusjon på nye publiseringsplattformer.

Konsernet er forberedt på fortsatt skiftende konjunkturer og at det vil skje store endringer i mediemarkedet framover. Vi følger utviklingen nøye og er beredt til å iverksette ytterligere tiltak for å sikre og forbedre lønnsomheten.

Med god kontantstrøm fra Akersgata og inngått leiekontrakt samt byggestart i Drammensveien 131 er forretningsområdet Eiendom godt rustet for videre verdiskapning.


Årsresultat og disponeringer
Konsernets årsresultat ble i 2011 13,9 mkr mot -35,2 mkr i 2010.

Morselskapets årsresultat på 12,4 mkr etter skattekostnad foreslås disponert slik:

(tall i hele 1000)

Fond for vurderingsforskjeller                   825
Foreslått utbytte                                      9 626
Annen egenkapital                                  1 939
Sum anvendelse                                   12 390

Pr. 31.12.2011 er morselskapets frie egenkapital 83,3 mkr.

 

Oslo, 20. april 2012
i styret for Berner Gruppen AS

Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder
 
  Tore Stangebye
Konsernsjef
 
Tore Asphjell
 
Ragnar Horn
 
Finn M. Jebsen
 
Jan Lindh
 
Kjellbjørg Lunde
 
Anne Lise Meyer
 
Erik de Mora Torstein I. Tvenge    Sten Aabø