Noter

Beløp i hele 1000
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
 
Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap,balanse,kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov,regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2012. Års – og konsernregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld,finansiell stilling og resultat. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese,er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.
 
Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost,sammenlignbarhet,fortsatt drift,kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen,tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
 
   
Konsolideringsprinsipper
 
Konsoliderte selskap
 
Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling,resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses,i utgangspunktet,å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet.
 
   
Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap,vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld,med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp.
 
   
Eliminering av interne transaksjoner
 
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
 
   
Eliminering av eierandeler i datterselskap
 
Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening,aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.
 
   
Minoritetsinteresse
 
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt,og egenkapital,er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.
 
   
Behandling av tilknyttede selskap
 
Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50 %,hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.
 
   
Behandling av felleskontrollert virksomhet
 
Felleskontrollerte virksomhet er selskap hvor konsernet har en felles kontroll,etablert ved en avtale som krever enstemmighet i strategiske driftsmessige og finansielle beslutninger. Felleskontrollerte selskaper er i konsernregnskapet proporsjonelt konsolidert linje for linje i resultatregnskapet og balansen.
 
   
Generelle prinsipper
 
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående,foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.
 
   
Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold,legges det vekt på økonomiske realiteter,ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,kostnadsføres.
 
   
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter
 
   
Inntektsføringstidspunkt
 
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket returer,merverdiavgift,rabatter,provisjoner og fakturerte fraktkostnader.
 
   
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,kostnadsføres når de påløper.
 
   
Varige driftsmidler
 
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi,og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående,skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig,aktiveres. Driftsmidler som erstattes,kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid,samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad,og klassifiseres som ordinær driftskostnad.
 
   
Aktiverte renter
 
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring,er balanseført som en del av kostprisen.
 
   
Avskrivninger
 
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
 
   
Fordringer
 
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
 
   
Varelager og varekostnad
 
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn – først ut” – prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt.
 
   
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
 
Konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser,kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår,diskonteringsrente,fremtidig avkastning på pensjonsmidler,fremtidig regulering av lønn,pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet,frivillig avgang,osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld,mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.
 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene,fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer),fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.
 
Netto pensjonskostnad,som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene,korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner,klassifiseres som ordinær driftskostnad,og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.
 
   
Finansielle eiendeler
 
Markedsbaserte obligasjoner vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. Ikke markedsbaserte aksjer klassifisert som omløpsmidler,vurderes til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi for porteføljen sett under ett.
 
Investering i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler,vurderes til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien av investeringen er vesentlig lavere enn bokført verdi,og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående,skrives investeringen ned til virkelig verdi.
 
   
Utsatt skatt og skattekostnad
 
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt,herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel,sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for eventuelle feil i tidligere års beregninger.
 
   
Kontantstrømoppstilling
 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinskudd.
 
NOTE 2
DRIFTSINNTEKTER
 
Konsern
 
2012
……..
2011
……..
Løssalgsinntekter
 
507 370
 
545 089
 
Annonsesalgsinntekter
 
309 183
 
326 101
 
Trykkeriinntekter
 
-
 
9 533
 
Husleieinntekter
 
32 423
 
48 807
 
Andre driftsinntekter
 
17 413
 
18 784
 
Sum inntekter
 
866 390
 
948 315
 
NOTE 3
VARER
 
Konsern
 
……..2012
……..2011
……..Endring
Råvarer til anskaffelseskost
1 286
-
1 286
NOTE 4
FORDRINGER
       
Balanseført verdi av fordringer med forfall
   
senere enn ett år for mor og konsern:
 
...…...Mor
........Konsern
   
……...2012
…….2011
……..2012
…….2011
Periodisert sikring avsluttet renteswap
 
25 576
-
-
-
Øvrige langsiktige fordringer
 
19
47
19
47
Sum
 
25 595
47
19
47
NOTE 5
LØNNSKOSTNADER/ ANTALL ANSATTE/ GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/ PENSJONER MM.
       
   
….…….……...Mor
….………....…Konsern
Lønnskostnader mm.
………….....2012
…………...2011
………..…..2012
…………....2011
Lønninger
19 242
19 381
196 230
216 237
Arbeidsgiveravgift
 
4 124
3 445
33 556
35 383
Pensjonskostnader
 
1 581
2 444
19 825
18 222
Andre ytelser
 
1 273
1 203
2 415
3 098
Viderebelastning av lønnskostnader
 
-16 479
-11 036
-
-
Lønnskostnader
 
9 741
15 439
252 026
272 942
           
Gjennomsnittlig antall årsverk
 
17
17
283
291
           
Godtgjørelser
     
Daglig leder
Styret
Lønn og øvrige avgiftspliktige ytelser
     
2 312
1 048
Pensjonskostnader
     
155
 
Annen godtgjørelse
     
143
 
           
Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsording og kan fratre med pensjon ved fylte 67 år.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.
           
           
Revisor
     
Mor
Konsern
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:
2 012
Lovpålagt revisjon
     
400
1 130
Bistand årsregnskap og ligningspapirer
     
130
295
Skatterådgivning og attestasjonstjenester
     
1 098
1 111
Sum eks MVA
     
1 628
2 536
           
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
   
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
           
Ytelsesplan
         
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordningen. Ordningen er ufondert.
           
Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning
Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene 2011-2015).
           
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 om pensjonskostnader. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 28 personer. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 492 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Konsernets pensjonsordning forvaltes av DNB.
           
Pensjonskostnad
 
…...………....Mor
…...……..…...Konsern
   
2 012
2 011
2 012
2 011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
1 420
11 223
16 119
15 532
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
1 326
15 218
10 404
18 454
Avkastning på pensjonsmidler
 
-1 500
-17 637
-10 512
-20 839
Adminstrasjonskostnader
 
157
1 544
1 298
1 899
Resultatføring ved avkorting
 
-
-
-
-466
Resultatført virkning av planendring
 
168
-659
510
-1 326
Periodisert arbeidsgiveravgift
 
198
1 459
1 738
2 091
Resultatført virkning av estimatavvik
 
9
1 020
362
1 068
Premie ny AFP-ordning
 
-
-
1 644
-
Netto pensjonskostnad *
 
12 169
12 169
21 562
16 412
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
Overføring av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser fra Berner Gruppen AS
Avtalene mot forsikringsselskapet og driftspensjoner for ansatte i AS Dagbladet ble flyttet fra Berner Gruppen AS til AS Dagbladet i 2012.
           
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
 
Mor
 
2012
2011
   
Sikret ordning
Usikret ordning
Sikret ordning
Usikret ordning
Beregnede pensjonsforpliktelser
 
18 956
7 046
342 011
22 130
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
 
-22 011
-
-339 869
-
Aga av netto pensjonsforpliktelse
 
-431
994
302
-
Ikke resultatført virkning av planendring
 
-584
-
-1 208
-
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
 
-8 699
-516
-39 703
-1 035
Netto pensjonsforpliktelser *
 
-12 769
7 524
-38 468
21 095
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
Økonomiske forutsetninger:
         
Diskonteringsrente
 
4,20 %
 
3,80 %
 
Forventet lønnsregulering
 
3,00 %
 
3,00 %
 
Forventet pensjonsøkning
 
0,20 %
 
0,10 %
 
Forventet G-regulering
 
3,25 %
 
3,25 %
 
Forventet avkastning på fondsmidler
 
4,00 %
 
4,10 %
 
           
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.
           
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
Konsern
 
2012
2011
   
Sikret ordning
Usikret ordning
Sikret ordning
Usikret ordning
Beregnede pensjonsforpliktelser
 
338 320
48 664
367 540
-26 107
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
 
-341 719
-25 460
-365 487
-
Aga av netto pensjonsforpliktelse
 
-479
3 216
381
583
Ikke resultatført virkning av planendring
 
-584
-
-1 208
-
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
 
-30 591
-160
-39 884
950
Netto pensjonsforpliktelser *
 
-35 054
26 261
-38 658
-24 577
           
* inklusive arbeidsgiveravgift
         
           
Herav netto pensjonsmidler
 
35 054
 
38 468
 
Herav netto pensjonsforpliktelser
 
26 261
 
24 380
 
           
Økonomiske forutsetninger:
         
Diskonteringsrente
 
4,20 %
 
3,80 %
 
Forventet lønnsregulering
 
3,00 %
 
3,00 %
 
Forventet pensjonsøkning
 
0,20 %
 
0,10 %
 
Forventet G-regulering
 
3,25 %
 
3,25 %
 
Forventet avkastning på fondsmidler
 
4,00 %
 
4,10 %
 
           
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.
NOTE 6
VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIDENDELER
           
         
Kontormaskiner og annet utstyr
Aktiverte innredningskostnader
……..Bolig og hytter
2012
2011
     
Mor
   
………….
                 
Anskaffelseskost 01.01
   
6 602
16 361
4 163
27 126
26 046
     
Tilgang til anskaffelseskost
92
265
-
357
1 080
     
Avgang til anskaffelseskost
-
-
-962
-962
-
     
Anskaffelseskost 31.12
6 694
16 626
3 201
26 521
27 126
     
                     
- Avgang akk. avskr.
-
-
-
-
-
     
Akk avskr. 31.12
3 262
7 605
-
10 866
8 316
     
Balanseført verdi pr. 31.12
3 433
9 021
3 201
15 656
18 812
     
                         
Årets avskrivninger
790
1 761
-
2 551
2 375
     
Økonomisk levetid
Inntil 5 år
Inntil 10 år
           
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Ingen
         
                         
         
Anlegg under utførelse
Tomter, bygn.
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inv, kont.mask.
Konsesjoner, patenter, varemerker m.v.
…..Goodwill
   
         
……..…..2012
……..….2011
           
Konsern
       
SUM
SUM
           
Anskaffelseskost 01.01
4 789
482 951
-
432 104
2 419
13 552
932 181
1 329 718
Tilgang til anskaffelseskost
99 867
2 557
-
3 402
4 565
-
110 391
12 145
Avgang til anskaffelseskost
-
-962
-
-137
-
-
-1 099
-409 682
Anskaffelseskost 31.12
       
104 656
484 546
-
435 370
6 984
13 552
1 041 474
932 181
                         
Avskr.og nedsk. 01.01
-
130 882
-
395 569
-
11 562
538 013
914 457
+ Tilgang akk avskr./nedskr.
-
5 806
-
9 914
-
801
16 522
15 406
- Avgang akk avskr./nedskr.
-
-
-
-
-
-
-
-392 651
Akk avsk./nedskr.31.12
-
136 688
-
405 483
 
12 363
554 535
538 013
Balanseført verdi pr. 31.12
104 656
347 858
-
29 887
6 984
1 189
490 573
415 262
                         
                         
Årets avskrivninger
   
-
5 806
-
9 914
-
801
16 521
34 038
Årets nedskrivinger
-
-
-
-
-
-
-
-
                         
Økonomisk levetid
….
 
Inntil 50 år
Inntil 20 år
Inntil 20 år
 
Inntil 10 år
   
Avskrivningsplan
Ingen
Lineær
Lineær
Lineær
Ingen
Lineær
   
                         
Konsernet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene ihht. God regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør kr 698.810.
 
                         
Goodwill er knyttet til DB Medialabs kjøp av 123 Spill i 2004, samt goodwill knyttet til kjøp av ytterligere 0,55 % av aksjene i Start Network AS i 2008.
 
Avskrivningstid er satt til 10 år av goodwill for 123 Spill, fordi investeringen forventes å gi økte annonseinntekter og en positiv avkastning i minst 10 år fremover.
 
NOTE 7
DATTERSELSKAP OG DATTERDATTERSELSKAP
             
Datterselskap
……
Berner Media Holding AS
Citypassagen AS
         
Formelle opplysninger
             
Forretningskontor
 
Oslo
Oslo
         
Eierandel
 
100 %
100 %
         
Andel av stemmeber. kap.
100 %
100 %
         
                 
                 
Datterdatterselskap
Oslo Ridehus AS
AS Dagbladet
AS Dagblad-Trykk
Berner New Media AS
Berner Media AS
DB Medialab AS
Publish Lab AS
Formelle opplysninger
             
Forretningskontor
 
Oslo
Oslo
Lørenskog
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Eierandel
 
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel av stemmeber. kap.
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
                 
TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
   
Konsern
     
Start Network AS
Avisretur AS
Hyper Interaktiv AS
Sumx
 
Selskap
               
Formelle opplysninger
             
Anskaffelsestidspunkt
     
2000-04
1 988
2 008
   
Forretningskontor
     
Oslo
Oslo
Oslo
   
Eierandel
     
50,0 %
49,9 %
34,0 %
   
Stemmeandel
     
50,0 %
49,9 %
34,0 %
   
Avvikende regnskapsår
   
Nei
Nei
Nei
   
                 
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)
       
Anskaffelseskost
     
1 630
735
7 772
10 137
 
Balanseført egenkapital på ansk.tidspkt. (selskapets andel)
568
735
1 387
2 690
 
Goodwill og merverdier
 
1062
 
6 385
7 447
 
                 
Opplysninger relatert til årets tall
           
Inngående balanse 01.01.
   
2 919
6 450
9 369
 
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap
 
450
1 259
1 709
 
Avskrevet goodwill og merverdier
   
-
-2 040
-2 040
 
Mottatt utbytte
       
-997
-379
-1 376
 
Utgående balanse 31.12.
     
2 372
5 289
7 661
 
                 
Start Network AS er regnskapsført etter bruttometoden. Andel av resultatet og balanseposter er inkorporert for hver enkelt linje i oppstillingene.
NOTE 8
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP MM.
       
Mor
   
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Markedsverdi
Omløpsmidler:
         
Markedsbaserte aksjer
   
22 888
11 047
11 047
Sum
   
22 888
11 047
11 047
           
Konsern
 
Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Markedsverdi
Omløpsmidler:
         
Markedsbaserte aksjer
   
22 852
11 047
11 047
           
Anleggsmidler:
         
Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) *
18,4 %
140 266
140 266
 
Øvrige aksjer
   
3 226
2 048
 
     
143 492
142 314
 
           
* Aksjeposten NHST ble overført fra Berner Media Holding AS til Citypassagen AS i 2012. Konsernet eier 18,4 % av aksjene i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS (NHST). Konsernets aksjer i NHST er stilt som sikkerhet for Berner Gruppen AS' kassekreditt i DNB pr 31.12.2012.
NOTE 9
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.
         
 
……...Andre kortsiktige fordringer
……...Langsiktige fordringer
Mor
……... 2012
….... 2011
………
..……. 2012
……..2011
Foretak i samme konsern
17 722
46 315
 
105 662
-
 
Konsernkontoordning
28 373
87 239
 
-
-
 
Sum
46 095
133 554
 
105 662
-
 
             
       
 
   
 
……...Annen kortsiktig gjeld
 
……...Øvrig langsiktig gjeld
 
Mor
……... 2012
….... 2011
………
..……. 2012
……..2011
………
Foretak i samme konsern
20 000
9 166
 
165 201
235 000
 
Konsernkontoordning
-
137 287
 
-
-
 
Sum
20 000
146 453
 
165 201
235 000
 
             
Øvrig langsiktig gjeld er knyttet til følgende:
 
Langsiktig lån fra Citypassagen AS på 49,6 mkr som ble inngått i 2012. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR +2,25 %
Langsiktig lån fra Berner Media Holding på 20,8 mkr som ble inngått i desember 2012 og har en løpetid på 11 år fra tidspunkt for opptak. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR +2,25 %
Langsiktig lån fra Citypassagen AS på 94,7 mkr som ble inngått i 2010. Lånet har en løpetid på 5 år fra tidspunkt for opptak. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR +2,25 %.
NOTE 10
GJELD
         
Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
 
…….Mor
 
…...…….Konsern
 
 
..2012
..2011
….
.....2012
..... 2011
..
Gjeld til kredittinstitusjoner
-
-
 
618 321
537 820
 
Øvrig langsiktig gjeld
-
21 050
 
-
-
 
Sum
-
21 050
 
618 321
537 820
 
             
Gjennomsnittlig rente
   
5,28 %
   
             
Avdragsstruktur
 
For lån på 445 mkr; 15 kvartalsvise avdrag à 3,125 mkr. Første gang 15.04.11.
For lån på 61,3 mkr; 1 mkr pr kvartal. Første gang 25.11.10.
For lån på 112 mkr; kvartalsvise avdrag à 11,2 mkr. Første avdrag skal betales i 2014.
             
Konsernet har covenants krav knyttet til langsiktige lån. Langsiktig lån i Citypassagen på 457,5 mkr har krav om loan-to-value i Citypassagen på maks 85 %. Fra 31.12.2013 er kravet maks 80 %. Det er også knyttet krav til rentedekningrad i Citypassagen på min. 1,20. Fra 31.12.11 er dette kravet 1,25, mens det er 1,4 fra 31.12.13.
Langsiktig lån i Oslo Ridehus på 112 mkr har krav om loan-to-value i Oslo Ridehus på maks 75 %. Det er også knyttet krav til rentedekninsgsgrad i Oslo Ridehus på min. 1,6.
             
Kassekredittavtale mellom Berner Gruppen og DNB med maksimal ramme på 25 mkr har krav om EBITDA for konsernet på minimum 40 mkr. Kassekreditten er ikke benyttet pr 31.12.12.
Konsernet er ikke i brudd med lånecovenants pr 31.12.2012
             
Rentebytteavtaler (SWAP)
 
For å sikre seg mot eksponering knyttet til fremtidige endringer i renten på langsiktig lån har konsernet inngått rentebytteavtaler på 400 mkr som byttes fra flytende til fast rente. Rentebytteavtalen er overført fra Berner Gruppen AS til Citypassagen AS i løpet av 2012. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Mottatte og betalte renter på rentebytteavtalene resultatføres i takt med rentene på lånet.
 
Beløp
Varighet
Rente
   
Rentebytteavtale 1
100 000
03.03.08-28.03.18
5,19%
   
Rentebytteavtale 2
100 000
05.08.08-06.08.18
5,63%
   
Rentebytteavtale 3
200 000
26.02.08-28.03.18
5,15%
   
NOTE 11
SKATT
         
         
   
…..Mor
…….Konsern
 
 
………………….
…………...2012
……………..2011
…………...2012
……………..2011
Betalbar skatt fremkommer slik:
         
Ordinært resultat før skattekostnad
-32 429
3 979
     
Permanente forskjeller
 
13 985
-72 233
     
Endring midlertidige forskjeller
-34 422
-43 538
     
Grunnlag betalbar skatt på årets resultat
-52 866
-111 792
     
             
Skatt 28%
 
-
-
     
Anvendelse av fremførbart underskudd
-
-
     
Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt
17 722
-
     
Betalbar skatt på årets resultat
17 722
-
     
             
Årets skattekostnad fremkommer slik:
         
Skatteeffekt av konsernbidrag
-4 962
-
     
Brutto endring utsatt skatt-/skattefordel
-5 370
-8 411
     
Årets totale skattekostnad
-10 333
-8 411
     
             
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
2012
2011
2012
2011
 
Betalbar skatt på årets resultat
-
-
-
-
 
Sum betalbar skatt
-
-
-
-
 
             
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:
       
Anleggsmidler
 
4 214
5 076
-20 951
-28 580
 
Omløpsmidler
 
-
-
-3 195
-14 154
 
Finaniselle instrumenter
 
25 576
-
25 576
-
 
Langsiktig fordring
 
-
-
156
-
 
Kortsiktig gjeld
 
-
-
-
13 946
 
Langsiktig gjeld
 
5 855
-3 677
643
-6 024
 
Trekantfusjonsfordring*
 
-125 209
-
-
-
 
Underskudd til fremføring
 
-194 854
-285 096
-355 554
-306 882
 
Sum midlertidige forskjeller
-284 418
-283 697
-353 325
-341 694
 
             
Midlertidige forskjeller som ikke balanseføres*
281 359
199 461
234 784
227 179
 
Grunnlag utsatt skattefordel i balansen
-3 059
-84 236
-118 541
-114 515
 
             
Utsatt skattefordel i balansen pr 31.12
 
-857
-23 586
-33 600
-32 063
 
             
* Trekantfusjonfordring er ikke hensyntatt ved bergning av utsatt skatt. Det er søkt om skattelempe for denne posten. Skattelempen er innvilget i 2013.
 
         
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:        
 
2012
2011
2012
2011
 
Forv. skatt etter nom. skattesats (28%)
-9 080
1 114
35
3 898
 
Skatteeff. av permanente forskj.
3 916
-20 225
585
13 267
 
Utsatt skatt av midl. forskj. som ikke balanseføres
-5 168
-
-2 129
-17 165
 
Opptak av ikke tidl. balanseført utsatt skattefordel
-
10 699
-
-
 
Skattekostnad
 
-10 331
-8 411
-1 509
-
 
Eff. skattesats (skattekost./res. før skatt)
31,9 %
-211,4 %
     
NOTE 12
EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
             
Mor
   
Aksjekapital
Egne aksjer
Fond for
Vurderings-
forskjeller
Annen egenkapital
………….Sum
                 
Egenkapital 31.12.11
24 064
-193
3 184
114 325
141 380
 
Årets endring i egenkapital:
             
Årsresultat
         
-22 096
-22 096
 
Fisjon Berner Media II, se note 18
 
-10 588
     
-10 588
 
Fusjon med Berner Media Holding, se note 18
10 588
     
10 588
 
Egenkapital 31.12.2012
 
24 064
-193
3 184
92 229
119 285
 
                 
Beholdning av egne aksjer utgjør 9 661 aksjer pr. 31.12.12
         
Berner Gruppen AS gjennomførte i 2012 en fisjon, se note 18
         
                 
Aksjekapital og aksjonærinformasjon:
           
Eierstruktur:
               
De største aksjonærene i Berner Gruppen AS pr. 31.12.12 var:
       
   
Aksjer
Eierandel
         
Hamang Papirfabrik AS
252 706
21,0 %
         
Furunål kultur AS
186 040
15,5 %
         
Pershing LLC
 
116 090
9,6 %
         
Fram Media AS
 
100 861
8,4 %
         
Dagbladets Stiftelse
         
79 404
6,6 %
         
Lychegården A/S
 
71 639
6,0 %
         
Evenruds Stiftelse
 
35 270
2,9 %
         
Merete Skavlan
 
30 121
2,5 %
         
Taconic AS
 
23 557
2,0 %
         
Monique Skavlan Sunderland
23 554
2,0 %
         
Fram Realinvest AS
 
20 000
1,7 %
         
Fram Management A/S
20 000
1,7 %
         
Tvenge Eiendom AS
 
20 000
1,7 %
         
Tvenge Holding AS
 
20 000
1,7 %
         
Fram Holding AS
 
20 000
1,7 %
         
Oak Management
 
17 049
1,4 %
         
Tyin A/S
 
15 858
1,3 %
         
Norus As
 
10 557
0,9 %
         
Fjellbakke AS
 
10 000
0,8 %
         
Bibu AS
 
10 000
0,8 %
         
Artic Securities
 
10 000
0,8 %
         
Sum største
 
1 092 706
90,8 %
         
Sum øvrige
 
110 489
9,2 %
         
Totalt antall aksjer
 
1 203 195
100 %
         
                 
Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:
         
Navn
 
Verv
Aksjer
         
Jens P. Heyerdahl d.y.
Styremedlem
2 369
         
Jan Lindh
 
Styremedlem
1
         
Torstein Tvenge*
 
Styremedlem
40 551
         
Stein Aabø
 
Styremedlem
51
         
Tore Asphjell
 
Styremedlem
51
         
Tore Stangebye
 
Konsernsjef
450
         
                 
* Aksjene kontrolleres personlig og gjennom de heleide selskapene Tvenge Holding AS og Tvenge Eiendom AS.
     
                 
Konsern
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Fond for vurderings-forskjeller
Annen egenkapital
Minoritets-interesser
Sum
 
Egenkapital 31.12.11
24 064
-193
4 632
91 875
372
120 749
 
Årsresultat
     
-437
2 075
-4
1 634
 
Egenkapital 31.12.12
 
24 064
-193
4 195
93 949
367
122 384
 
                 
Konsernets beholdning av egne aksjer utgjør 9 661 aksjer pr. 31.12.12
   
NOTE 13
PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR
         
     
….....Mor
…..Konsern
     
……...2012
……...2011
……...2012
……...2011
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
     
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
-
-
618 321
537 820
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
 
-
-
-
9 000
Sum
   
-
-
618 321
546 820
             
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Tomter, bygninger ol.
   
-
-
347 858
352 069
Anlegg under utførelse
   
-
-
104 656
-
Investeringer i aksjer og andeler
   
-
140 266
140 266
140 266
Sum
   
-
140 266
592 780
492 335
             
Gjeld til kredittinstitusjoner i Berner Gruppen AS er sikret ved pant i eiendeler eid av datterselskap.
NOTE 14
SAMMENSLÅTTE POSTER
     
Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen:
   
 
…….....Mor
…...….Konsern
 
……..…..2012
……….... 2011
……..…..2012
……..….. 2011
Endring i varelager
-
-
-1 286
3 121
Endring i kundefordringer
180
-176
4 357
1 264
Endring i leverandørgjeld
-484
-136
5 403
-9 459
Sum
-304
-312
8 474
-5 075
         
 
…….....Mor
…...….Konsern
 
……..2012
…….. 2011
……..2012
…….. 2011
Endring andre kortsiktige fordringer, uten konsernkonto og -bidrag
-170
2 941
-1 756
-978
Endring annen kortsiktig gjeld, uten konsernkontor og -bidrag
6 861
-4 340
-34 097
-6 481
Endring skyldig offentlige avgifter
-237
-277
-2 200
-814
Endring andre tidsavgrensningsposter
-
1 627
-
-3 984
Sum
6 454
-49
-38 053
-12 255
NOTE 15
BANKINNSKUDD, KONTANTER M.V.
     
 
…………….Mor
………….Konsern
 
……..2012
…….. 2011
……..2012
…….. 2011
Bundne midler på skattetrekkskonto
1 039
1 113
12 140
13 496
Bankinnskudd på konsernkonto
35 599
82 200
-
-
         
Konsernkonto - mor
       
Selskapet administrerer et konsernkontosystem og er representant overfor banken. Selskapet er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til Berner Gruppen AS, og som kortsiktig fordring og gjeld til selskap i samme konsern (se note 9).
NOTE 16
ANDRE POSTER
           
Berner Gruppen AS har i 2011 inntektsført 70,7 mkr i tilbakeføring av konstatert tap på fordring mot AS Dagblad-Trykk. Tilbakeføringen skyldes at AS Dagblad-Trykk styrket sin egenkapital og betalingsevne gjennom mottak av konsernbidrag fra søsterselskaper.
NOTE 17
GARANTIER - MOR
           
I forbindelse med overføring av eiendommer etter skatteloven § 11-21 fra Berner Gruppen AS til det heleide datterselskapet Citypassagen AS, har Berner Gruppen AS stilt garanti etter § 11-21-7 i forskrift FSFIN 1158 til skatteloven for betaling av deler av den skatt som utløses ved en eventuell fremtidig realisasjon av de overførte eiendommene.
NOTE 18
FISJON
           
Berner Gruppen AS gjennomførte i 2012 en fisjon med overføring av eiendeler og gjeld til Berner Media II AS. Utfisjoneringen hadde regnskapsmessig virkning fra 29. august 2012. Ved gjennomføring av fisjonen fikk aksjonærene som var registrert som eiere i Berner Gruppen AS i VPS, en tilsvarende eierposisjon i Berner Media II AS. Fisjonen var forutsatt av en samtidig, dog etterfølgende fusjon mellom Berner Media II AS og Berner Media Holding AS. Berner Media Holding AS er et heleid datterselskap av Berner Gruppen AS. Fisjonen og fusjonen er gjennomført med konsernkontinuitet uten vederlag jfr. NRS (F).