Styrets årsberetning

Berner Gruppen konsernet fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 49,8 mkr i 2012, en nedgang på 10,4 mkr fra 2011. Omsetningen var på 866,4 mkr, en nedgang på 81,9 mkr. Resultatet før skatt ble 0,1 mkr.

Følgende preger 2012-resultatet:
- Fortsatt brukervekst innen digitale medier
- Nysatsing digitale medier
- Opplagsfall
- Omstillinger i medieområdet
- God utvikling i eiendomsvirksomheten

Årsresultat
Konsernets resultat og balanse består av konsoliderte tall for Berner Gruppen AS (morselskapet) med datterselskaper, hvorav AS Dagbladet, DB Medialab AS, AS Dagblad-Trykk og Citypassagen AS er de viktigste. Selskapets forretnings­­kontor er i Oslo.

Driftsinntektene for konsernet ble 866,4 mkr i 2012 mot 948,3 mkr i 2011. Årsresultatet etter skatt ble 1,6 mkr i 2012 mot 13,9 mkr i 2011.

Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger ble 33,2 mkr. De samlede investeringene i varige driftsmidler for konsernet i 2012 var 110,4 mkr. Investeringene er i hovedsak gjort i eiendomsvirksomheten i tråd med at byggingen av nytt kontorbygg i Drammensveien 131 ble påbegynt i mai. Medievirksomhetens investeringer vil øke i takt med satsningene innenfor det digitale området. Likviditetsbeholdning var 51 mkr pr. 31.12.2012.

Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 902,9 mkr mot 869,2 mkr året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 var 13,5 % sammenlignet med
13,9 % pr. 31.12.2011.

Berner Gruppen AS gjennomførte i 2012 en fisjon til konsernkontinuitet uten vederlag for å samle sine medieinvesteringer. Konsernets medieinvesteringer er nå samlet i Berner Media Holding AS, som igjen er 100 % eiet av Berner Gruppen AS.

Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger i morselskapet ble -15,2 i 2012 mot
-17,6 i 2011. Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året 337,4 mkr mot 580,2 mkr i 2011. Endringen skyldes i all hovedsak den omtalte fisjonen. Egenkapitalen pr. 31.12.2012 var på 119,3 mkr mot 141,4 mkr pr. 31.12.2011.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultatet for regnskapsåret 2012.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Medieområdet
Dagbladet er en sentral nyhetskilde 24 timer i døgnet i alle kanaler. Totalt samlet vi 1,46 millioner lesere hver dag i 2012.  

Dagbladets opplag falt med 10,6 %. Veksten i de digitale kanalene fortsatte. Dagbladet.no hadde stabil brukerutvikling og markedsandel på nett det siste året, mens mobil, nettbrett og DBTV har styrket posisjonen ytterligere.

De mange prisene Dagbladet fikk i 2012 viser Dagbladets flermedialitet; Årets avis, Den store journalistprisen, Årets innovasjon og Årets reportasjebilde var noen av prisene. Den store journalistprisen er en av de fremste utmerkelser for god norsk journalistikk og ble gitt tre Dagbladet-journalister for artikkelen Stillheten etterpå, med tre tilhørende kortfilmer. Juryen uttalte at “Tomheten etter ofrene utforskes i ord, stillbilder, lyd og videoer”.

Rettssaken og dommen mot Anders Behring Breivik krevde mest ressurser av alle saker i 2012. Dagbladet fikk internasjonal oppmerksomhet for videospilleren, som viste bilder fra en rekke kilder samtidig.

Dagbladet.no satset i 2012 videre på kjernen i nyhetsvirksomheten - nyheter, sport og underholdning. Dette ga en vekst i daglige unike brukere på totalt 7 % målt mot 2011.

Dagbladet Mobil var Norges nest største nyhetstjeneste på mobil i 2012 og gikk fra 134.000 daglige unike brukere i 2011 til 237.000 i 2012, - en økning på 76 %.

DB Medialab AS eier 50 % av selskapet Start Network AS, som driver underholdningsnettstedet Start.no.

DB Medialab AS eier også 34 % av det digitale kommunikasjonshuset Hyper Interaktiv AS.

Omsetningen i DB Medialab AS var i 2012 147,8 mkr, en vekst på 14,8 mkr. Annonseomsetningen i selskapet økte med 21,4 mkr.

Totalmarkedet for aviser falt også i 2012. Dagbladet er landets tredje mest leste avis og hadde i gjennomsnitt 336.000 daglige lesere i 2012. Dette utgjorde en nedgang på 40.000 lesere fra 2011.

Dagbladets lesere er attraktive for annonsørene. Leserundersøkelser viser at leserne er samfunnsengasjerte, er moderne, har høy utdannelse og høy husstandsinntekt.

I Publish Lab AS har organisasjonen i 2012 arbeidet videre med kommersialiseringen av programvaren Labrador. Nye kunder har kommet til og selskapet er i en positiv utvikling.


Eiendom
Eiendomsvirksomheten er organisert i selskapet Citypassagen AS, og datterselskapet Oslo Ridehus AS. Konsernets eiendomsmasse består av ca 21.000 m2 i Akersgata og Pilestredet i Oslo, trykkeritomten på Lørenskog på ca 45 dekar med 12.000 m2 industribygg og ytterligere potensial for utbygging, samt Drammensveien 131. På sistnevnte eiendom pågår oppføring av et nytt kontorbygg på samlet ca 13.000 m2 BTA. Bygget er i sin helhet leiet ut til Yara som deres nye hovedkontor og skal stå ferdig våren 2014. Det pågår også regulering av tomten på Lørenskog med tanke på endret og utvidet utnyttelse av tomten etter at trykkerivirksomheten ble avviklet sommeren 2011.

Utleiegraden i Akersgata/Pilestredet var ved årsskiftet tilnærmet 100 %, og vektet gjenværende leietid for utleiearealene er ca 6 år. Samlede leieinntekter for 2012 utgjorde ca 48 mkr fra eksterne leietakere. Hensyntatt leien fra Yara, som løper fra mai 2014, utgjør samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter i overkant av 80 mkr.


Finansielle investeringer
Balanseført verdi av finansporteføljen var ved utløpet av året 153,4 mkr. Av dette utgjør aksjene i NHST Media Group 140,3 mkr som tilsvarer en eierandel på 18,4 %. Porteføljen består ellers av norske og utenlandske aksjer og fond.


Personal og organisasjon
Det registrerte sykefraværet i konsernet i 2012 var på 4,7 % mot 3,5 % i 2011.  Konsernet vil gjennom ledelsesfokus, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten fokusere på å holde sykefraværet lavt. Bedriftshelsetjenesten er organisert utenfor huset. Sykefraværet i morselskapet var 4,7 % mot 5,0 % i 2011.

Arbeidsmiljøutvalgene har regelmessig avholdt møter i 2012. En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene og løsninger er forelagt de berørte avdelinger.


Bedriftskultur
Berner Gruppens verdier er nyskapning, forbedring, samhandling og læring. I tråd med verdiene skal vår bedriftskultur preges av at vi skal gjøre hverandre bedre og samtidig styrke mulighetene for individuell utfoldelse. Vårt arbeid skal være preget av helhetssyn, felles målsettinger og individuelt særpreg. Kontinuerlig forbedring er nødvendig for å trygge Berner Gruppens framtid og sikre konsernets konkurransekraft. Vi erkjenner at vi alltid, og på alle områder, har forbedringspotensial. Det gjelder både på kostnadssiden, kompetansesiden og inntektssiden. Vi opplever nye forbedringstiltak som mulighet for utvikling og vekst.


Likestilling
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets ansatte er 36,0 % kvinner. Kvinneandelen i styret utgjør 20 %. Konsernet ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinner, og ved nyansettelser oppfordres spesielt kvinner til å søke.

Berner Gruppen diskriminerer ikke ansatte eller andre som følge av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, funksjonshemming eller livssyn, jf. diskrimineringsloven § 1. Berner Gruppen har som mål å fremme likestilling, likeverd og mangfold.


Ytre miljø
Berner Gruppen AS’ systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er godkjent, og følger de lover, regler og forskrifter som gjelder for dette. Gjennom selskapet Avisretur AS håndteres innsamling, opptelling og avhending av usolgte aviser. Returavisene er en ressurs som gjenvinnes og blir solgt for gjenbruk i papirproduksjon.


Gjeld og kapitalforhold
Ved utgangen av 2012 var rentebærende gjeld 618,3 mkr, mot 537,8 mkr ved utgangen av 2011. Det ble 2011 inngått ny byggelånsavtale for oppføring av kontorbygget i Drammensveien 131. Byggingen startet i mai 2012. Konsernet er eksponert for fluktuasjoner i kontantstrømmen som følge av endringer i rentenivået. For 400 mkr av gjelden er det inngått fastrenteavtaler med forfall i 2018.


Finansiell risiko
Konsernet er ikke vesentlig eksponert for valutarisiko siden inntekter og kostnader hovedsakelig er i norske kroner.

Konsernet har lav kredittrisiko i sin kundeportefølje. Hoveddelen av annonse­omsetningen går gjennom formidlingsbyråer som har innbetalt et depositum som sikkerhet for selskapets fordringer. Løssalgsomsetningen er spredt på 8 - 9 000 forhandlere, avhengig av dag, som hver for seg står for en liten del av omsetningen.


Framtidsutsikter
Medieområdet er i en krevende transformasjonsfase. Det har blitt iverksatt en rekke tiltak innenfor printområdet. I DB Medialab er aktiviteten stor og annonseutviklingen god.

For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende tempo. Innen det digitale området arbeides det med stadig nye prosjekter for innholdsdistribusjon på nye publiseringsplattformer. Ved inngangen til 2013 ble Dagbladets nye betalingsprodukt Dagbladet Pluss lansert.

Konsernet er forberedt på fortsatt skiftende konjunkturer og at det vil skje store endringer i mediemarkedet framover. Medievirksomheten er godt posisjonert for å delta i utviklingen innenfor digitale medier.

Forretningsområdet Eiendom er godt rustet for videre verdiskapning med god kontantstrøm fra Akersgata og inngått leiekontrakt i Drammensveien 131.


Årsresultat og disponeringer
Konsernets årsresultat ble i 2012 1,6 mkr mot 13,9 mkr i 2011.

Morselskapets årsresultat på -22 mkr etter skattekostnad foreslås disponert slik:
(tall i hele 1000)
Annen egenkapital                                 -22 096
Sum anvendelse                                   -22 096

Pr. 31.12.2012 er morselskapets frie egenkapital 85,5 mkr.

Oslo, 10. april 2013
i styret for Berner Gruppen AS

Anne Lise Meyer
Styrets leder
 
  Tore Stangebye
Konsernsjef
 
Tore Asphjell
 
Jens P. Heyerdahl d.y.
 
Ragnar Horn
 
Jan Lindh
 
Kjellbjørg Lunde
 
Erik de Mora
 
Øystein Skiri Torstein I. Tvenge    Sten Aabø